Politica de Confidențialitate

CITYID prin firma specializată în servicii turistice: S.C IM CITYID S.R.L administrează toate datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și difuzarea datelor de interes public.

Din data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către CityID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și se aplică următoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop
Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către CITYID prin firma/ societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și se aplică următoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

– Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), potențiali clienți, persoane cu care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L derulează tranzacții, reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului;

– Persoanele de contact, reprezentanții legali sau convenționali, colaboratorii, angajații și/sau persoanele fizice desemnate de către un Client (chiar și după încetarea relației contractuale) al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L.

– Persoanele de contact, reprezentanții legali sau convenționali, colaboratorii, angajații și/sau ale persoanele fizice desemnate de către un partener contractual al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L;

– Angajații S.C IM CITYID S.R.L;

– Vizitatori ai site-ului CITYID;

Definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal:

Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către CITYID prin intermediul firmei/societății specializate în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L către alt operator de date, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulara, că datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privință persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoană fizică
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale persoanelor cu care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L derulează tranzacții ocazionale (comenzi), reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului, precum și membrilor familiilor acestora (daca este cazul) în vederea prestării serviciilor comerciale, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016;

Categorii ale persoanelor fizice vizate
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), reprezentanții legali sau convenționali ai acestuia (denumiți împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”).

2.1. În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fără a beneficia însă de modalitatea practica de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea Clientului să informeze persoanele în cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsură în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

2.1.2. Scopurile prelucrării datelor caracter personal CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

2.1.3. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează datele cu caracter personal pentru: executarea și îmbunătățirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea în aplicațiile informatice ale Societății a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; cunoașterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autorități; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informațiilor despre pachetul turistic achiziționat sau a următoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră etc.; păstrarea, depozitarea (premergătoare arhivarii) și arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L se vă baza, în măsură în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. În vederea încheierii și executării contractului dintre Client și CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, aceasta prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea și gestionarea relației contractuale(comenzii) cu Clientul, în vederea furnizării produselor și serviciilor; derularea în bune condiții a tranzacțiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți; gestionarea calității datelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L în instanță; gestionarea reclamațiilor și sesizărilor primite cu privire la produsele și/sau serviciile contractate.

2.1.5. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, în contextul desfășurării obiectului sau de activitate. Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru: îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate, segmentarea clienților; reclama, marketing simplu și publicitate; statistica; gestionarea reclamațiilor și sesizărilor ce nu vizează produsele și/sau serviciile contractate de către persoana vizata.

2.1.6. În baza consimțământului exprimat de către Persoana vizata cu ocazia deschiderii relației de afaceri sau în alte situații, după caz, pentru următoarele scopuri: marketing direct, prin comunicarea de informații și/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii și activități ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și/sau ale partenerilor acesteia, precum și efectuarea de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile actuale și/sau viitoare ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte și comunicări personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) și care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativa. În acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele persoanei vizate, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L vă prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de către client direct în contextul relației contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizează partenerii contractuali ai Societății, precum și date ce rezulta din operațiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folosiți permit CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L să identifice preferințele în ceea ce privește unele dintre categoriile de produse și servicii interesante pentru client. În urma preferințelor astfel conturate și a altor detalii care rezulta din comportamentul avut în contextul relației contractuale, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L vă aduce în atenția clientului oferte axate în special pe categoriile de produse și servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor în acest scop prezintă beneficiul de a mi se pune la dispoziție oferte cât mai adaptate nevoilor și intereselor mele. De asemenea, ținând cont de faptul că CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L își dorește să ofere oferte personalizate, în funcție de preferințele și interesele manifestate ale fiecărui turist în parte, am luat cunoștință că este posibil că ofertele vizând produse și servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul să nu îmi fie aduse la cunoștință.Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

2.1.7. În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L le generează pe baza acestora, respectiv: date de tranzacționare, informații ce rezulta din neconformitățile semnalate de către orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor comerciale și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societății.

2.1.8. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate, reprezentanții CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, parteneri contractuali/ împuterniciți ai CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații profesionale.

2.1.9. Durata prelucrării În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L vă prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor comerciale, precum și ulterior, atunci când exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil că, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice GREEN STATION 07 SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.10. Transferul datelor cu caracter personal În prezent, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L nu transfera date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE sau în afara UE. În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil că în viitor CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L să transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile în afara UE, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L își vă întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi transferate datele vă fi afișată(actualizata) pe site-ul CITYID la prezenta secțiune.

2.1.11. Drepturile persoanelor fizice vizate Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care persoana vizata considera necesar.

2.1.12. Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.13. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către CITYID, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugam să ne transmiteți solicitarea printr-un e-mail către CITYID în acest sens, la următoarea adresa – contact@cityid.ro

2.1.14. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar și după încetarea relației contractuale), potențialilor clienți, ale reprezentanților legali sau convenționali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum și membrii familiilor acestora(daca este cazul).

2.2. Client persoană juridică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau persoanelor fizice desemnate de către un Client Persoana Juridica (chiar și după încetarea relației contractuale) al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L.

2.3 Relația CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L.

În măsura în care oricare partener contractual al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice către CITYID pentru sau în legătură cu încheierea și/sau executarea unui Contract, având în vedere faptul că CITYID nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L are obligația să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizând în acest sens textul de informare:

Furnizorul vă lua masuri pentru că aceasta dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel încât Clientul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute în Contract, fără să mai îndeplinească vreo formalitate. Furnizorul vă respecta instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Client în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind Protecția datelor cu caracter personal

2.3.1. CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și conform legislației subsecvente în domeniu.

2.3.1.2. Categorii de persoane fizice vizate
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către partenerul contractual al CITYID, reprezentanții legali sau convenționali ai partenerului contractual al CITYID, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L de către partenerul contractual al acesteia, daca e cazul (denumiți în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L la inițierea relațiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derulării acestora.

2.3.1.3. Temeiurile și scopurile pentru care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează datele cu caracter personal

2.3.1.3.1. Îndeplinirea obligațiilor legale ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L în contextul derulării relațiilor contractuale: gestiune administrativ-financiară; păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivarii) și arhivarea documentelor; realizarea de audituri și investigații interne; gestionarea controalelor efectuate de autorități; asigurarea securității în incintele CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea dumneavoastră). Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L se vă baza, în măsură în care este necesar, și pe interesul sau legitim în desfășurarea obiectului sau de activitate.

2.3.1.3.2. Încheierea și desfășurarea contractului încheiat intre CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și partenerul sau contractual prin raportare la specificul relației contractuale;

2.3.1.3.3. Îndeplinirea intereselor legitime ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, în contextul desfășurării obiectului de activitate și pentru gestionarea reclamațiilor.

2.3.1.4. Categoriile de date cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, datele furnizate de către partenerul contractual al CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L în vederea încheierii și executării contractului încheiat (incluzând, dar fără limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum și date pe care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezulta din neconformitățile semnalate de către orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L (daca este cazul).

2.3.1.5. Categoriile de destinatari

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsură în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile în materie, instituții/autorități publice locale / centrale, împuterniciților (entități care asista CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L în activitățile de prelucrare) și/sau partenerilor contractuali.

2.3.1.6. Durata prelucrării.
Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L pe durata executării contractului, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, Societatea poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.

2.3.1.7. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate În prezent, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L nu transfera date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE cât și în afara UE.

2.3.1.8. Drepturile dumneavoastră în contextul activităților de prelucrare Dumneavoastră beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care considerați necesar.

2.3.1.9. Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.1.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă puteți adresa CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și ne puteți transmite solicitarea printr-un e-mail către Societate în acest sens, la următoarea adresă de e-mail: contact@cityid.ro

3. Politica de tip cookie a CITYID poate fi accesată aici.

4. Confidențialitatea datelor
Confidențialitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L, urmărindu-se în permanență asigurarea securității datelor și respectarea cerințelor în materie.

În consecință, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L și, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției datelor. Monitorizarea conformării cu aceste cerințe este asigurata inclusiv de către Responsabilul cu protecția datelor desemnat la CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L , care poate fi contactat la adresa: contact@cityid.ro . Este posibil că angajații CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L , în îndeplinirea atribuțiilor de zi cu zi, să prelucreze date aparținând clienților persoane fizice, reprezentanților legali sau convenționali ai clienților persoane juridice și ai prestatorilor de servicii/utilități cu care CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L a încheiat relații contractuale, ai beneficiarilor reali, ai împuterniciților, ai delegaților, ai acționarilor/asociaților persoane fizice etc.

Societatea utilizează în relația cu dvs. mai multe adrese poștale (email) pentru expedierea oricărei corespondente, în legătură cu toate produsele/serviciile contractate. CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L va transmite corespondența la ultima adresă poștală indicată.

Partenerii contractuali ai CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L , furnizori de bunuri sau servicii care, în executarea contractului încheiat cu CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L pot prelucra date cu caracter personal, se obliga să respecte dispozițiile relevante ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal și să oblige angajații și/sau alți terți folosiți pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispoziții.

În acest context, partenerul contractual garantează că angajații și/sau alți terți folosiți pentru prestarea de Servicii au fost informați și instruiți în măsură suficienta cu privire la prevederile legale în domeniul protecției Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fără limitare la prevederile legale ale Regulamentului și, după caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerințele minime de securitate a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, precum și cu privire la caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către Client sau pe care ajung să le cunoască în decursul desfășurării relațiilor contractuale și că acești angajați și/sau terți s-au obligat apoi în scris la a respecta confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și la păstrarea secretului profesional. În plus, Furnizorul trebuie să-i instruiască conform prezentului Contract pe acești angajați și / sau terți cu privire la faptul că Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai în scopuri limitate, atât cât este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligația de a proteja Datele cu Caracter Personal rămâne valabila pentru Furnizor și după încetarea activității ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligația să ia toate masurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el în orice alt mod. În special, are obligația să protejeze datele cu caracter personal la care are acces și sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L împotrivă accesului neautorizat, precum și împotrivă atacurilor de orice tip ale angajaților sau terților, precum și împotrivă distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garantează că ulterior se poate verifica și stabili daca și de către cine au fost introduse, modificate și șterse datele cu caracter personal în / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L realizează evaluări de impact asupra protecției datelor în situațiile prevăzute de Regulamentul GDPR sau în alte situații reglementate și publicate de către autoritățile competente să interpreteze sau să aplice legislația privind protecția datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protecția datelor).

Atunci când CITYID prin firma/societatea specializată în servicii turistice S.C IM CITYID S.R.L inițiază prelucrări de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, ținând cont de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în special când se utilizează noi tehnologii, vă efectua o evaluare de impact asupra protecției datelor cu caracter personal înaintea prelucrării.

Contact – Protecția Datelor

În măsura în care, pe lângă informațiile prezentate mai sus, apreciați că vă sunt necesare clarificări suplimentare ne puteți contacta la adresa de email: contact@cityid.ro

Modificari privind politica de confidentialitate ale datelor cu caracter personal

Aceasta politică de confidențialitate este valabila incepand din Martie 2021. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul politicii de confidențialitate în orice moment, fără restricții, în special în vederea adaptării la schimbările legislative și tehnice. Cea mai actuală versiune a politicii de confidențialitate este disponibilă permanent în această secțiune.

Pentru întrebări și sugestii legate de pagina www.cityid.ro ne puteți contacta oricând folosind adresa de email contact@cityid.ro